ژل تاخیری

ژل تاخیری روشی مشابه با اسپری های تاخیری است با اینحال احساس خوشایند مصرفی را بهراه خواهد داشت . ژل های تاخیری برای قدرت گیری نعوظ های مردانه مناسب هستند و البته جایگزینی جالب برای قرص های تاخیری . روشهای مختلف جلوگیری از انزال زودرس میتواند از نظر روانی نیز برای مصرف کننده بهتر باشد .